11- ÉSSERS VIUS I HÁBITAT

CONTINGUTS
1.Diferències entre els boscos de fulla caduca i els de fulla perenne
   -Diferències entre camps de regadiu i de secà
   -Característiques dels horts
   -La importància dels hivernacles
2.Diferència entre animal salvatge, domèstic i de companyia
   -Animals de granja, animals als parcs zoològics
   -Diferència entre els peixos  salvatges i els de piscifactoria
3.Relacions que s’estableixen entre els organismes d’un ecosistema:familiars, de                  cooperació, de defensa i d’habitatge
4.Els ecosistemes
   -Plantes del bosc
   -Animals del bosc.Indicadors de la seva presència.
5.Relacions alimentàries: cadenes i xarxes alimentàries


ACTIVITATS

                                                            Slideshare. Els ecosistemes


                                                          Activitat molt interessant

                                                     Una altra activitat força interessant


VIDEOS

                               

                                                               La cadena alimenticia                                                      Los ecosistemas. Ver punto 1 y 3


             

                                                                   La cadena alimentaria