LES FIGURES PLANES

CONTINGUTS
  1. Polígons i els seus elements: costats, vèrtexs i angles.
-      Càlcul del perímetre de polígons.
-      Classificació de polígons.
  1. Els triangles i les seves classes.
-      Classificació dels triangles segons els seus costats.
  1. Els paral·lelograms i les seves classes.
-      Classificació dels paral·lelograms.
  1. La circumferència i el cercle.
-      Els seus elements: centre, radi i diàmetre.
  1. Calcular el producte de dos nombres formats per una o dues xifres i un o més zeros

ACTIVITATS

                                                                    Geometria plana


                                                                 Triangles i quadrilàters


                                                     Circumferència i cossos geomètrics


                                                                      Els polígons