TAL COM SOM

CONTINGUTS

1. Lèxic: Les maneres de ser. Adquisició de vocabulari nou. Interès per emprar-lo i enriquir el vocabulari propi.
1.1La comparació. Ús de la comparació.
2. L’oració. Les oracions enunciatives i negatives.
2.2 L’adjectiu. Reconeixement dels adjectius.
3. La essa sonora: el so i les grafies. Aplicació de les normes ortogràfiques.
4. Elaboració de la descripció d’un personatge (real, de ficció, ...) a partir d’un model.

ACTIVITATS

                   Les comparacions                                

     


                                                                                                                                                                                           


Què és una comparació?

 Una comparació és posar en relació dues realitats perquè hi trobem una semblança o analogia, per exemple:

Parla com una cotorra
Les Gallines feien uns ous petits com nous

 Quan parlem inventem tota classe de comparacions, tot i que en la parla quotidiana n'utilitzem de fixades, les comparacions lexicalitzades, per exemple:

  És prim com un fideu.
És petit com un cigró
Té les orelles tan grans com pàmpols

 Tota comparació té tres elements. Fixa't en l'exemple anterior:

 prim
primer terme de la comparació
fideu
segon terme de la comparació
com
nexe que uneix els dos termes

Els nexes que relacionen el primer i segon terme de la comparació són diversos: més ... que, menys ... que, igual que, sembla..., tant...com, com..., etc.

 - Utilitzem “més ... que per comparar persones, objectes o animals, destacant la superioritat del primer.
 És més sord que una tàpia
És més alt que en Joan.

 - Utilitzem “tant ... com”, “igual que”, “com...” o “sembla...” per mostrar una igualtat determinada entre dues persones, animals o objectes.
 Aquell arbre és tant gran com una girafa
La Mireia té els ulls iguals que dues taronges
Menja com una llima
És tan alt que sembla un pi

Utilitzem “menys .... que” per comparar persones, animals o objectes destacant la inferioritat del primer.
 Menja menys que un pardalet.
La taula del menjador és menys alta  que la de l’estudiLA COMPARACIÓ
... és més ... que ...
... és menys ... que ...
... és tan ... com ... / ....és igual...que ...


§  Comparacions de superioritat:
       El meu pare és més alt que el meu tiet.

§  Comparacions d'inferioritat:
       El meu pare és menys parlador que el meu tiet.

§  Comparacions d'igualtat:
       El meu pare és tan treballador com el meu tiet.
       El meu pare és igual de treballador que el meu tiet.