VINYETES ENJOGASSADES

CONTINGUTS


1.Lèxic: les famílies de paraules: paraules primitives i paraules derivades.
2. Gramàtica. Reconeixement de verbs.
Anàlisi del temps i el nombre. Valoració de la importància de distingir el verb dins l’oració.
3.Ortografia.Normes ortogràfiques bàsiques de la b i la v.
4.Expressió escrita.
Elaboració d’una vinyeta de còmic aplicant un procés reflexiu per tal que en millorin l’organització.
5. Lectura i comprensió d’un còmic.
-Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió Lectora.
 -Introducció i ús del  subratllat com a eina de comprensió lectora.

ACTIVITATS


B/V -AVA


 

PARAULA PRIMITIVA/PARAULA DERIVADA/
FAMÍLIA DE PARAULES

    q  A partir de la primitiva i les corresponents derivades es forma una família.
    §    Ull: ulleres, ullada, ullerós, ...
    §    Taula: tauleta, taulell, tauler,...
    §    Cant: cantant, cantaire, ...

    q  Les paraules derivades es formen afegint prefixos i sufixos a la paraula primitiva.
     Els prefixos
   q    És col·loquen al davant de la paraula primitiva.
Re- (repetir): reeducar, refer, ...               
Pre- (abans): prehistòria, prenatal, ...
Ex- (ja no ho és): ex-ministre, ...
Sub- (sota): subaquàtic, ...
Circum- (al voltant):circumval·lació, ...
Post- (després): postdata, postpart, ...
Anti- (oposat): antihigiènic, ...
Auto- (un mateix):autobiografia, ...
 Els sufixos
 q  Es col·loquen al darrere de la paraula primitiva.
Nom d’oficis:
-er/-era: pastisser, ...
-or/-ora: conductor, ...
-aire: terrissaire, ...
Noms de lloc, taller o establiment:
-eria: carnisseria, ...
-at: jutjat, ...
-ia: secretaria, ...
Col·lectius:
-ar: alzinar, ...
-eda: arbreda, ...
-ada: ocellada, ...
-am: eixam, ...
-atge: brancatge, ...
-at: veïnat, ...
Diminutius:
-et: dineret, ...
-eta: cadireta, ...
-ets:boniquets, ...
-etes: galtetes, ...
Augmentatius:
-às: cotxàs, ...
-assa: carpetassa, ...
-assos: gossassos, ...
-asses: butxacasses, ...
Gentilicis:
-a/-ana: andorrà, ...
-enc/-enca: sabadellenc, ...
-ès/-esa: anglès, ...
-í/-ina: mallorquí, ...

Despectius:
-ot: llibrot, ...
-ota: casota, ...
-ots/otes: guantots/ manotes